नास्प्ाक्न् @ 9 नवल सव ्ल- थर 9 श्न स्न्ञेत जन

[ ग्भ -क्रन्उनन्लरलर- २?

0 12]

2 ५३ ६2 चछितोन्ति. \ हितोकिः £ ९} 1 त] < * + [अ~ मा [५4 4 || {. => ६३ 0 17 1 दोन २.२ 2 (1 1 0१ 1 0 4 © = < 3 = य्‌ (५ (१ [- 1-117-१7 चः 11 गी 0011-3 1-98-1 , ~ 6 [६ | + 1 #0 1 ८८८4 ८८1, <^ ८८८८ 77) गी ६३ % ङि ? [711 ॥) ५1 ५९९९६ 9" गिषा\1॥ (८ री 4 3.2 7 ^. = री 1 \ प] % कएषणाणञछछण षष पै] भा ध] पृएा प्य (पणाय, कषापे, ४१ 1 री 2 छष्ठदकन्त , 1॥10 र]

1

0

5 †00एार गिर 0 रिष्ण्ञव्छयय पिपा,

१, 8 1, ८.4.

- ८६०१८ ८६२०८८६ 1 2८८८८ य्‌ ९५८५९९६

11

८4८८८८६८ ^ 71 0 ८८ ६, &, €, प्रप्ठा§ एठा.

11111.

एणा, क्क

287^08,

1 द्वाज प्ु० पक लाटथ्छ६् 11 पलातवलणाषट

( 101६0 ऽगाजत ऽजा 0199वहुक5 [णो शल

1 प्रा1005 1 हदत्‌) पप्पी 4 १1८ ४0 वफ्राणणणडटु पा ऽथाशप्ाा 007 00511100 75 €]] 25 10 {दत ऋ) जला णल्ठणटते पञटपि] तेपा पा [लइप€ पाड 1 (25 उप्पल), #}) 2 ऽललतपछा प्ट एकह दत्ता सत्‌ वृ्लद्मालोऽ पा एवाहम, लौ केमल्ालपे १0 न्णक्रल चन०55, जयो उतन्णपद पालाः वकृत, पाला पारुटाऽगो, वणत्‌ पोल पफाल लोत्रर्दलाः पाट त्रप त्ठतर्ट्छलप 9 धैषलप = (015 [८५ ४0 द्वे छद फट कत्‌, जा हव्याय धो ऽजताह दवाव ्ा€छह सगत [५०६ पाठ हन्ल अजह 0पञ् जा धाह [0ष्ल०5, 111 गतेः ४०७ ऽलोल्ल६ स्ता एप्त पला स्पती यऽ 1 गणु तव्‌ पञ चऽ पाव पो एतद्दत्वा 1162 ध} उदोल्लजाञ 1&\€ 71७फ $प्णोला ८५ प्ल अट 8 आदी] 7001, पणाली व८्ञय८्ट 13८6 एलणि€ पल एप = पल) 1२१९ 9०फत्‌ ए) प्ट 1 पठ जा तेप्रि.णृलञ प) [त कण्वं 25 लण्‌ काजाञ 1 छणु्ातैल<्‌ 1 ०५८६८ 11५६ [16 ६० लगार€ प्ल

एरटपिणा&59 क्ट ल्गाट्ल््रना ६0 फाडञला चणा एप

[ञगिग्रहु प्ण) [ ऋष्टण्व ८८ एदरल्€ पिल ए€णिष्हे कल पणत पप

पपात्‌ कृपल्णञ्तु" पि पाट [मातर [पतका८ वदप्त॑लः [प लाटू पाट प्पत्रीष्णेतं [2 ५1० 1 1गृ6 ५०

816 1 पलाण 5० पोरा उणृणीजान तपि पलत पृाफ्ित्णीप्ल.

1 १1८ दाष्ला हा न्लत्त्णया प्ल गृलोपपण) 41/4४ श10 प१८४९, पा पष्ट) पा 1८ उमपः पपत.) ध८ १८११९. प्तोक्ता एल [तच सात्‌ नप पन्ति पवत 911 [गनत] ॥६

तव 1२६१९ ९५५1. * |

11. पपा" भदा (५१९१ ४/1,

(>

[हता च्छः ^ भित्‌ 17 वणे 18 फणति [फ० 6 एप्शा, करस्थैकःपक्षी कुज्ञस्यपक्षिदयेनतुस्यः। 4 ण्त्‌ पकप पा एण कद्र कुणप णिः 1णणृ्ह-

९1858.

अन्धो मुकुरं प्राप्य नोपकृतो भविप्यति।

4. एष्णला सिंहलात्‌ पश्र 06 5गवलत्त्‌ एष पपरी] 7९६ 06 ऽणणात्‌.

भग्नाया मेऽयाः सन्धिरपि भवेत्‌ परन्तु साद्रा कदापि भवितुमहनि।

4 0वाद16 77018 0१ दव (0ण्डापा68 [ला

बर्तिरात्मानं भस्मसाच्कुर्वती शन्यान्परका- शयत्ति

4 स्कष्ललछः मलो णप {16 पह्वान्णौ १०९.

प्रमत्तो यामिकः सावधानं रिपुमाहयत्तीव।

4 श्छ छतत कका १० एवञाभयणटु

मलहीनहस्तस्य धावनमनावदयक्रम्‌

दितोक्तिः।

^ त९एषपलाल्त्‌ उणा, ०६ 70४6 किणीङ 3 8 पा

श्ट पणा 9 लुष्छः शुणु, (उ

शुद्धाभिजने कदपत्यता स्वच्छजलस्रोतसो मलिनजलधारेव

4 वल्ल्य] 68५6 25 076 पापपो 259 - गृृल्य

0१, प्रकटयुद्धापेक्षया कपटस्न्धिर्दानायाधिकतर भवति

4. १९]षष्ट९ णा फणतेऽ कत्‌ 070) 9 815९. प्रवाहः शब्दानां प्रमेयस्य तु बिन्दुमाच्नम्‌

4 काथा०त्‌ 15 एषण, रपद 16 17९5 छव 8 वप 11111.

ऋअवकरे स्थितोपि वज्जमाणिमदामूल्य एव 4 00६ छी] पणौ दकु, णय कषक [माप ऋता # 0ना९, स्थ्ना ताडित्तः इव नेव चु्षिप्यति

^ 170 7 909 931] दरतो) ४४ पना,

निमन्जन्पुरुपस्तूखमप्यवलम्बते

५५ {णाच ५०९५ व९ा1९त 15 चकाप८्८ ल्भ ष्ाप्ल्त. खनुष््ठितस्यापराघस्यानभ्युपगमो द्विगुणी कसेत्यपराधम्‌ 1

दितो

4 विषण्णः वरा -ष््टत्‌ 15 इलव ५०७46. खस्थानक्तोपकारो महानपचयः।

4. 6५ ०६5 इकपत्व्‌ एक पपत पटऽण [जप् णफलक्1६6€ प्ल्डीोकु कणा,

¶06 पपपष्ट{ल्ण्णड कृष्णः ए०्यप){§ 6 प्टुट०णड

क0प्णत्‌ अरपमपिच्छललब्धं बहु सत्यानितमपि प्दपयति सत्पाजितोऽपि दीनारो दृष्येन्मिथ्याजि- तात्पणात्‌

4 10०] भूष 3 ४, हर्टछ्टाः 10०] 10 कको कप, मूलाणां रलाधिनो मृखत्तराः प्राप्यन्ते एव।

4 00118 1९8५ 25 77 118 1०१६९) एप 1§& पा {णडा९ 28 10 115 दप,

जिह्वायां मूखहदयं जिह्वा तु विदुषो हदि

^ &००व †7पट 1 भोष्टल धल्व ०१९ 118 20561०९ प्राण 208 चपर फत्ण,

छप्यभप्वे वस्तुनो तु भोगे गुणयहः ^ 200व्‌ काप 7605 वधफल०ण. सुभोजनेन प्रतिभा नराणां परिवधते

दितोक्तिः।

4. ९००ब्‌ एश वठपऽ 6 [लण्डुनि, 05 116; 0 100६ ४७६ काः [1688प्रा6 णः एप कक 116 25 10 पणप्णाठ 1.

साधुज्ञनः स्वजीवितपरिमिाणं दिगुणयति। व्यतीतजीवितांशस्य हि सुखेन स्मरणं श्मायुर्दिगुणीकरणम्‌

4. ह7९8ौ {0प्पपल 15 8 ग्ट शष्ट, महाधनिकता महान्तं दास्तभावमावहति 4 15 129 ए6षटा एध ०९.

अविमृदयकारिणः शोकदारिद्िचं नास्ति

^ 11९९5601 हु प्रा छात्‌ 8 100) कषु ९२८ {16 अा6 ध).

प्रमत्तमूखयोः समानं परिधानम्‌

4 1९8६ वपल 1०० एप १६३ 10का० ४९।९.

सीमोत्करान्तः परिहासो जुगुप्सायां परिणमते

4 11८ 7० ३5 8००१ 119.

रुद्रं पाच तप्यते शीघमेव |

"~~~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~~

4 पावे [2६ & ६०० प्लणङृ,

श्पेक्षणीया सततम्मिथ्यायक्ता स्मृतिः शुभा।

4 1 18 7107 एलु(लल्त्‌ 16 कृल्ाःऽ 176 पणता, {थ्या धि [ न= (~ (= (सस्पामभपरा सत्यमपि वद्द्चन्न वद्वस्यत।

4. 11116 शृ्६ वध्ात्‌168 & &०९९॥ ६६ विस्फुलिङ्गान्महती ज्वाला उत्पद्यते

4125 1 पोषा, परपरा त्वप 15 हा९९{०९88 0ष्ला, प्तएक्तण ^ (४113१ काट तक्षा पाऽ 0फ्य [णन्‌ (पटूड१ 18. = = छुद्रेरपि निमित्तं महत्वे न्यते अरहो

[>

“कद्ेभ्योऽपि वस्तुभ्यो घोरयुदधंभेदहो |

44188 [ 10 त.र५या८ 15 1४ ¢0 [1९5८7ए८ 8 11) कणप |. 1.1

रहो दशन शक्ष्यन्ति कीतय) रक्षितुं जनेः। 41] धणण्टऽ काठ त्व #786 का6 १००९ भपाफ्दाक्‌

सथ श्रद्धया सुकरमस्ति

811 धप 18 ०० ५0 76 (णषु ६५ शा प्रण९8

सदैव सर्य सत्यं वाच्यम्‌

( दितोक्िः।

4 86 पर इा१§ £ ९० कपपल. देवमन्दिरसुपस्थातारः सर्वे साधवः।

411 ए6फ़८ठण ४& €ष्न्वा 2४ 126 दनि 35 पय~ (लर्पक्षप.

्राजन्ममरणान्त सवमनिरदिचतम्‌

^ (णाभि 9 फपल, 00६ पणा6 सध ०६ ] पदृदा९०४.

सर्व स्मृतिं टूपयन्ति कोऽपि स्वविचारणम्‌। 411 ४१०१३ ०६ ५०० एप्प शाटपद्रङ, ९८९९९१५ प्रामपाञ, ठो) 6ापलुः16 ४४ ९9] छप, ए6 100 276 ००.

५. ~ ५. * [भप

काप्ठज्वलाते नेःशब्दं सकले करट कान्वना। कश्टकास्तु ज्वलन्तयुचचवदन्तो निज- काष्ठताम्‌

4115 एला] धद द्व्‌ पला,

परिणामे शुभं यस्य सत्तं शुभमेव तत्‌ 1

प्रो पण्डु 1056 पापै दत८ {16 लेलन, गहाः 7४ 710६ पलरपात्‌ण६ु पलप.

स्यापयन्नापिकारं चेन्न्याय्यो.ऽप्यर्यो विन- दयति 1

1

4 पाका 36दलुिणा 38 वटल्छाव्दटु 0 115 0030, 15 वांडणंऽ8व] वद८०का7द् {0 115 3€§९.

वेपोचितं स्वागतं स्याहदधेयग्यं विसजनम्‌

4 पाका ए] १०९३ कए पललः 185 {6 10 १० शाण

कनं लमयस्तस्य कुरुते यो किधेन

4. पाक्ष 7 कृ0फएला ०८ एट्व्णणण्डु गणमरसण्पड, 8 ४९!§ &००१ ०८ ४३१, कणा] एण्पुः छपा 918 पपा, पला पाता पण प्त प्णोगद्णला तगौ 15 वे795,"

अधिकृतः पुरुपः सरदपि परपीडाकरो ज्ञा्तस्तदा कर्माशि सायून्यताध्रूनि वा तस्य हानिहेतवो भवन्ति यत्करोति धृणाहैस्तत्सवैमेव हि निन्दितम्‌ "

4 20021 ए] 35 1051 अछ 70 [णाणा9& 25 ०००॥ °प्रा {0 1.९9) 118 ०१5.

चिरेण प्रतिजानानः प्रतिज्ञां पालयेदूभ्ुवम्‌ | & 170}56ा*ऽ §0ा1 15 दएशाटावारए 2 कृधाव्ताप. कृपणस्य सुतः प्रायो व्ययशीलः प्रजायते

4 एत्सद्ण) णं वाह्पाद्तिः णठ शवञीह [0प्०९व्‌ प्रणा पला पव्वृप्राल्व.

प्रतिष्ठा दुभा योक सुखेनास्याः समुन्नतिः।

दितो्तः।

~~~ ^~ ^~ ~~ ~ ~~~ ~~~ -~~~ 4. णप ऽएटत्‌ 18 २, [ला०९ दक ९त्‌.

वित्तस्य रक्षा लाभो हि सुमहान्परिकीर्तितः।

6 ३०८ चणडता पण्णा कषक फा.

वचोमिधुरैः क्रोधः सुमहानपि शाम्यति 4 इछा 18 पजय क़ 5 दर लाह वभ्या८6 स्वामिनः पारोक्ष्य मृत्यगुणा भवन्ति प्रकटिताः

4. 8101608० €] 18 2 पन्थ) 7 66 35 १९.

धरत. ^ ट्वपपुः भव्ाठपौ संग्पह 15 2 तणाऽ6^

दुराचारपरा नारी सवैदोषास्पदं परं धिक्‌ सौन्दर्य गुणनम्‌ |”

4 {00 वप्लर सर््परप्रा गक कण्ण 28 8 801 णुष्व

उपदतस्य ऋटिति प्रतिशोधनमरुननज्ञताया- मेव पर्य॑वस्यत्ति।

4 प्मपाट्व्‌ [ट्प 15 @ एठा ६0 तोर कजत९९ ^ 36 00175 छा) द€}, 13145 ^ > > «पारणे $€२१5"

चिन्तायुक्तं चतोऽस्थिर्कष्टम्‌ चिन्तया केशयौक्ल्यं स्याद्काले जरागम्‌ :

1

& एष्व (ष्दण्चालः [लाड को दण्डा, लप

कए0रलह [णप्राफलु गा इल.

विभेति धनवान्पान्ो कुञ्ञादपि अरकि्वने निभेयं तजेत

4 16६] ०० द6६86त्‌ फ]] वला,

लु अट 7०६ एष्णृलय) एवात (छा 10६ पणार 111 31 51141:5

चक्रं कृल्दत्यतेलकम्‌ अयुक्तं वेतने प्राप्य कार्थ खिन्नं करिष्यति ] »

4 प्प {प्रोह 288 ०० 6२९७९ 80 १९६९८१९७ 10

ष्पा, जञानपूवेकानुष्ठितस्यापराधस्प परिहार : क्षमा नास्त्येव]

4 प86 पका पाऽ 2 041४४ णप ०15 कललो.

श्मप्राप्यमिह यद्स्तु त्न्नेच्छन्ति मनीपिणः।

का व0प्(€ प्रणवे एप§ वटु पतप उ) एदषणा

निशितशस्त्रापेक्षया सममिदढाक्यमधिकत्त- ताय भवति।

4 हटा प्राण 15 वदभ उदक फा पिफऽ्ला फलय 06 गर€{प्र§ ६0 69500

करोधतेो ऽन्तशुखस्संभूय एवात्मने कुष्यति

= दितोक्तिः

& ६७५ 18 एष; ए० 288 परपद कतल कत्रा णत्‌, गदभः सुवरीभारं वहन्नपि गर्दभ एवासति } भ] 1९850 38 वजा 1ल्ध्यल्व,

दुःशित्ता ्ननायातसिनाधिगन्तुं शक्या

411 €६0९8§ 0६ 70द्ापल्त्‌ फटी, 18 709 वष्मी 11.1.30

वहूनां जायते मृप्युरेकस्येहातिलञ्चयात्‌ 4. 110८68६ फक ३3 कयं ककु एपंऽ6 पण यञक 168- १०५९. प्रशेस यातुचिततया व्ययते हि मनः सत्ताम्‌ 0 111 30) 38 फ013॥ पशः 16 9षाल]) ६००. दुजनो यदा कृच्रिमां साधुतां प्रदशयति तदा दुष्टत्तरो भवत्ि। 7 11] णप्त्‌ दकु ७९ (पल्‌ एप प्ण ता ्रताएे व्रणो वियेप्यते यत्नेन दुष्टं शोध्यते यशः 40 कणप पणटुफला 38 तापा णुपणड 7५५९०९९१. त्षमणे वरीयो वैरनियोततनापेक्षया ०1 पय उप 2 [0४5 15 & ह००त्‌ शंहण.

गृहे वयेोवुदावस्थितिः शुभवचि्‌

रितो्तिः 1

~~~

4 णृषला ००7 पपा तपा इधोर्णा [०

दर वेघाटते सभो भमवत्यव पुनराप |

& पणो [पदु 88 ठा एषटटुभात्‌ 10 ७1९९ प्रा {0 फला,

योग्यो विचारकः पुरुपमनपेक्षयैव न्याय- मदुसरति |

40 प९अाा6त्‌ 10 र्छधा०९ ९८०९8 & कृणञंत्तए९ ४९- 68०. ^ प्र€ वल्लगा९ञ वाऽथ हप १7०9 1051065 पआकररला एटणि€ त्लप्ञचत््णा

श्मकारडे परहारेच्छा दोषाणां तद्ददीकत्तिः।

“^ प्रत्यास्यानात्स्वदरोपाणामभियोगाल्युर नरः म्रस्यापयति दोषाणां भाजनखमिहारमनः 1

40 प0टुप्रधप्त€त्‌ छृष्वने 1 6ण्टणऽ 06 (पफ, १८ 0015 [९ तैद्ा८८ञ णा 1115 [05

वचस्ाऽनवधनेन सव्यं वस्तु प्रकाद्रयते ^ मूलस्य हदयं वाचि 1

1 पर्दा फा 15 8 न) पि] ° 0068

पात्रेण वहरन्ध्ेण कृतघ्न; सदृशो मतः

4९008 0 ङछपप्, 24१८९ {त्प ६6 पपवा€- 2९९, ए0 पणा दत्वे.

कार्य तसुणानच्छक्ता वयो ऽपिकादाशिपदच वृद्धेभ्यः |

दितोक्तिः,

4तप०ाडी कणप पल्णत्‌इ 19 कपरय॥९, कतपं8 किला 1 कप]16, दलघ्याः सभासु सुह्दः शिक्षणीया रहः पृनः। 4 पला 80 18516 11046 ९०० (९0णणऽल्‌, क्रोधेन त्वरया समीचीन उप्देशस्तिरो- धीयते 45 {76 उला०प् णत 38 पपल्व्‌ 7 176 816, 80 18 816९6 ९३९१ 7 प्वर्लाश. यथ पीतं सुक्शमग्नो परीक्ष्यते तथा सन्मेच्री श्मापत्काले। &8 एप 80, कणप्र अरणं गल.

यद्प्यसि तर््रविप्यासि

4.5 {१0 ऽप ०प्त्‌ ८०९ ४९७४ (लापकृलधाद्त्‌ ट्ण 18 1086 19सण५, 50 16 पत्णाङ्‌ हल्णटप्ठपऽ २९९ 108 कक्षा पणते ००्पपठ्०प्रञ पल एलाष्किठणय पालोत [तरलिणऽ.

सदद्रव्यो नमति पथा सुखन खद्धो यथार्थो दारचरितास्तथेव न्रा अरेषु 1

रला 70पाणटठु एरुजावे णपः ऽर्ध),

अयय!शक्कियत्नो कास्थः)

= १३

-~^^~~~ ~ ~ ~ ~ = -~--~~-------~ ~~~ ~~ ~~~ --~-~~~~

4 186 पाका एष््ा§ 3 लात, णा वृह 16 एषा ्णणटु,

दपुत्प्नचेत्ताः परिपाकमवधायौरभते मुख- स्मु फायैमारम्य भ्यापाद्यति

4. कऋणप्पत्‌लत्‌ ककृष्पज इल्‌तज्य लपतत.

त्तता प्रतिष्ठा दुःखेन शुद्धिमारोप्यते पुनः।

ए्णधण्षणट्‌ गलालः 17०५६६5 णया पप व्राध् 811९6.

पैशुन्यं प्रायेशाहकारानि तु देपात्मवरते

284 ००७०8 चठ ए6।(९ ष्णा कषण 1.९४ प.

श््तद्वयवहारसरक्षएपिक्ष या तदुल्सादनमेव वरीयः।

816 पणप्‌3 एक 70 कृष

केवलं वार्चया यवाः क्रतुम्‌ शक्याः

ए0.11102 १०९६ 8लुष4०॥ 111९

भपमाणः खा कदाचिदेव दशनान्यारो- पयति

ॐ€ एम्‌ एप चन ६०० फमव्‌ [क साहसमवलस्बस्व तु स्ीमात्तिशयि

तद्धेवत्‌ 1

3 दितोक्तिः

26 (ढप्णपड 85 ‰0 पा६४ णप इष्कु 7460, सात्‌ 0 पठ ए0प अषु 3.

किं कस्य विषये कस्मै वदसीत्यवधारय 6 शणश्मुऽ 88 पकए 25 क0प 080, 0 70 0076 त€- 18 10. 8 80770 एप] काक्षा. यथाशक्यमात्मानं सुप्रसते स्थापय यथा कोऽपि जन उन्मनायिते निरीक्ष्य हर्ष माविप्कुयौत्‌

86 स्पृप्रष्फऽ [6ंऽपा€ ४० 9 ध्राठ ए००त्‌, फर प्ाषतणटठ एण्डंप९ऽ8 धा, ९६०5९ 10 १९००6 +€ ०6८68 97 ्रपपात्णा,

भद्रमनुष्ठातु सदा लब्धावस्तरो भव कार्या- न्तरात्तिपातमिपेण मनुष्पतानुरूपम- चरणं मा हासीः।

13९ एका एप पठकटा इप्रञल०पह

सर्वदा सावधानो भव गङ्कितमनास्तु मा भूः |

16 10519 व्‌ ढ्य्‌ 4] छटण्ट फर 1०, 2 प्तष्ठ कण्वे एकप फा एल्तलाः पष्य 0 दुपवाटु.

सर्वषां त्रेम तर्मिन्यः परेषु प्रेमवानिह सभ्य उषद्वेणदच तस्य यो विनयान्वितः।

= 1 १५

ए९ शण भं हरहु श्वृहत६ 1९85 10 १० 5०1११०८. परामशद्षाने मा च्वरि्ठाः सादाय्यदाने तु त्वरणीयम्‌ © 810प {0 कण।ऽ९, वपलु+ {० कृण, सत्वरं प्रतिज्ञेयं कार्यं साध्यं तु सलत्वरम्‌। 7९ ००६ 100 05 10 तपते पष्म्ट

परान्पराभविततु मा त्वरिष्ठाः।

7101 {00 काटा द्मार लमा, 1९51 ३० 7९6 पण, प्ात९)510०4, पणः (00 व10प९८ ]९न ३० 6 ¶ण्पाट-

5010

द्यालापंस्तादशं सक्षिपं मा कधा येन भवदा- शयं परो जानीयान्मा विस्तृणी- हि तथा यथा पीडाकरः स्याः।

11€्त्‌5 गणप (१९ तल, पातै धा पर्क्षो 7 पट कप्य

कण्टे मालावत्तम्बन हदि दुरनुष्ठानस- = न्नाधः]

कलतपौी(पा पदर एा6 स्त्टप्रल्त्‌ ५३४ ०१०९ वैषीर्णाक्‌.

^ १९५ (तपा ५८ वृल्पृन्त्प सैग्रहो रम्यवस्तूना मतिदुःखन साप्यते 1 महूहुरलनानि प्रतन्त्यगराधे | `"

दिततो्तिः

8९९5 पमौ कद€ प्रजाशछ् 7 प्रलोप पठपत्ा5 वकठ १६्5 10 एल चपा.

मधुलिहां खख मधु माधुर्य पुच्छे तु कशटकम्‌।

एला€र€ ०णोङ़ ०६ एण्प [ल्कः & उपाह €९1४#7 8 &००१९७8

परकीयधनस्य भद्रतायादरच विप्रये यदाक- शयते तदर्षं विदवसमीयम्‌

एषठ 18 ६९९६ क7्ंऽ6 ०६ ०११९०९९.

वाग्मितायाः सक्षिप्ततेव प्रशंसा

एकप पापा एा0 षटुत पण [5 पकृपशि्नणा

अ्रवधत्त तस्मायः स्वीयं यशो नाद्वियते।

ए17त्‌§ 0 {ल 106 ण्ट,

समनशलव्यस्नाः प्रायः संहन्यन्ते

प्७101€58 पक्क 16 पा]द8०ाप९, एष ववाद्य८§ कलाः+ पले०प्ऽ.

भूयात्‌ भक्तं कास्यमालस्यन्तु विनाशकम्‌।

पकस फा 8 1 धा) व१९त्‌ €8, 5611605 1710116. ५. क. पारतारस्तु नरकमपि]

¢ १७

एक 8 णड 00 तला 18 7० ए0पणकु. छषिकम्‌ल्येन वस्तुक्रयणं नौदायैमसित कए वष्टु पण्प्णडु कठ लव 10 ता.

दुष्कमे शिक्ष्यते तेन रिंयेनुतिष्ठति

1०08८९6९ 6 गणा], २व्‌ मुः 7512168 क¢

॥(- 1. ज्ञिन श्राम्यामो भ्रान्त्या शिक्षां लभेमहि

क़ 06 फानुरल्त्‌ 6 इण्ण्त्‌ एणातापर्ा 0व्र्ा$ 18 १९३१९६१

दु जनानां सतां कायाज्जायते सर्यदा भयम्‌। 16 कपपर पकड 06 इदाणफाौ 28

57016

"1 शापाद षद€वऽ तणा स्वामिनो मेच्या भत्यः प्रणयति 1 ““अतिसानिध्यं धृणाहैतुभवति”

एल 8 ९००द व्ल पादा 8 पि€ ९०. स्रौ परिष्डटिकपरिच्छदापेक्षया समीचीनो- ऽभ्यवहारो वरीयान्‌

< हितेति 1

कृथल्य व्णीष जथ कषय वषड पलाण्डु.

व्यथां ददतो द॑तस्यपेत्तया तस्य निप्कासनं वरम्‌

एल एप लाप 0प७९ तणा 7 (लमा

वरं रिक्तं गृह दुदौन्तस्य भाटकिनो पे्तया

ए6४1& 16 ष्मा धाह 1 ९०फ्कृषाङु.

दुःसङ्गदिकको वरम्‌ 1

कणः 8 कषपेतणहु चण्ड कणप गर्ग पण,

खपत्तोऽपि भयं सिहाद्पतोऽपि कुक्ुरात्‌।

एलः 12.16 कष 2८

सवेथेवानवुष्ठानाच्चिरानुष्ठानसुत्तमम्‌

एरतलः प्र छृणप्ट्छ छष्टकर्लणिश्प पण्छ 8} 16706 ०६.

वरं यदेको वहूनां समक्षे दुन्यवहरेन्नस्वेकस्य समन्ते बहूनामभिशापः। 861१6 {५९८ & वधण्डलः ०१९८, कृ फव्फ§ 06 70 {द्व

छस्तद्रयशङ्कगपेत्तया सकद यसासुख्यसंवि- घानं वशैयः)

~~ ~~~ = ~ ~---~ --- ~~ ~ ~~~ ~~

= १९

एकटा दए6 & अगायद्‌ प्क्ष [लात्‌ 9 प्रा-छ०कण. सपादेकपुद्राणदान पेक्षया वरमष्टाशुक- प्रदानं कुरू एला इणु पाद वदप आएका 10 (€ फपा०७6. प्रयोजनरहीनवह्मिधानपित्षयाऽनभिधानमेव वरम्‌ (04100 1101 9 1116 81240 20 1056 (11€ इप्रो8{81९6, कायौ वस्तुनो हानिदद्धायामेवानु- धावता।

(ण्यो आला वर प्छ पमण « {९०5४ {ण 6

कर्णा ६०५

अनवहितो ऽविरत्तको वृकस्य वहयातियेयं सेविधत्ते |

एम्पप्रणपड पेष आपश एठा र, एथाला९5§ पप इ१८९।. लघरुविषयपु सावधाना महत्सु सप्रमादाः। (८७6 ००॥ प्र 0४० वणटु ॥० 66 (९९. निजश्युनात्मानं मा दृंशय।

दष्ट, 96 {16 एप९९, एप; ०0६ 7 06 &०्णपेऽ, पर्ारयत मां मूस्ये तु वस्तुनि

(= ) हितोक्तिः)

(णात 179 ४06 ऽध एपात्‌ऽ पु? वक्ष 0391, # > _ न. मघाः सूस्याद्व ससुद्धवान्त तमव चाचररवत।

०९ 0, षङ, र्‌] 18 [ग पणह 13 #0 6 (९०य- पष्फ6त्‌ एए कतपाध९९

^ एप, 2 अजपा [ल्द 0 5१ट्लु [1१

{186 गाला पाहण्ला ५८81] पायाः १,०९७ 54415 €. [4 यत्किमप्यायातु दुभाग्यं सवं सहनशीलतया परिहर्तव्यम्‌

“टे कुरत हदयं दुरारोहपवतं प्रति| कदाचिदपि दुःखानि नानुशोचन्ति पण्डिताः (@ग्पापछप गलणय+ 15 ०६ कषठफ§ 700६. सदा भवति निभूला किंवदन्ती (णाण्टोत्व्‌ इपतह८७ 76 इय्णह्ग्ला९§ 19 तिच्दञण]). ख्ान्तरिको देयो मेच्यां व्रणोऽस्ति ०१९८९1८ ४१९ 13 {0 16 {९६१९८ते, एप 0 ष7९त्‌ गल

19 पपत वैच्ञाण8 108 लप०८८ ०7८८०६९

[ 176 पारप 15 ल००6५६ (तु एप 7105६ 97 211" 511६५

भयं कोषात्सुनिशरनात्ममकाशिते विदेवे प्रणदयति वैरनियांतन शङ्का ५६ आच्छन्नोनिभे दहेत 1

1 २९

@07८०९६ भात, एत्‌ & काष्९९ फफलधलंप 0 1९8४ 10 इकर्णिक.

विद्धासो लभते स्थानं यत्र निःशङ्कः विश्रास्येत

00168 0प श्ा्रनप( पलल &ध९९, पव पतमप स्पि्रा, 07183 पा०पा, 9१०९६ 8९ ९16 1058.

श्मनुतापररहितो ऽपराधस्वीकारो विदवासवि- धुरा भेत्री भक्तिक्ैना भगवदभ्यथंना एतत्सर्वमेतेर्विना शन्यमेव ०११०९ पृणपा #00६ुप९ 1९5४ 6 (नप 76 कण्ण, स्वीयां वाच निगृहाण यथा त्वमनया निग्रकषेतो भवेः। (णातत प्म 1०४ धल जपपदम फा 1१

1( एण्य [लप उटटु< छ०्णापे ल्य

^ [६ फणात्‌ एग एल भात्‌ ऽअण्ट 9 (~ (न 1कयाच्रमवस्मयय शणशरणु वाचन्तय। “वद्धक्ये रपृहणीयं यत्तचचेजज्ञायेत पव॑त. स्तां तत्सगृहीतजच रक्षिकेञ्च भवेदपि (णवः 0४ भा, कलवार पडकः एष्ल्णण€ {तलात्‌

रिपुरपि सुहद्वेदित्यवधारय

>

२१ दितोक्तिः।

(0णञअपला पल्‌] एण्‌ रछा फक पाणा तक्षा6७8{ 1019 प्रणऽ प्रणत, यत्‌ 10 ऽणः 0 पञ छपा 16.

सदा मीमांसस्व सम्यक्रस्य हेनोरिहे जगत्या- यातीऽस्ति कथथच त्वरया गमिष्यसीति ०8661९6 ८०४ 06 ९0ण]ला९प्‌.

च्मन्तरात्मा प्रतित्राधेतुं शक्यः]

तणा दगा एटण्ठा दता क, शाद्वातिकोऽभियोगो कदापि दयाविषयो भदति। 0ण्णिप्पष्‌ नाहल {पिद 15 8 अट 9 )ऽव०ा). शारवतिकः सुप्रसादो बुद्धेलेक्षणम्‌

©0पणञण) 15 1परञनाा९, प्णोला त© त्रापल्ठत 18 4७६ 16. 71९दृर. += कतः = ~ = ~ ~ + _ उपदभो दुःखयेव विप्रयेऽचिकिन्सतां गते। तणप्पटु ए०ाराऽ६ऽ 10 पा 114८ प्पादु ताज सिप

प्छ रप कलीटठ ग्छडणेपतलङ्‌ पपापवेत्त्‌ क्र पञ ९5९.

निर्भीतयात्तिसाहलिकय गोर्य॑परन्तु यथाध्रविपये दाद््नावस्यानमेव तत

1

(८८ 1०5 1 716 2 10.९४ ह1४55. पुसां प्रनष्टो विद्धवासो भग्नकाचसमो मतः।

(छ©ष्ट्वपो प्राप शाण-अटा{6व.

[ नेच >) 0. ४१ खातावद्रवास्तभालता परानदूरदाशेना मन्यत]

(पापो 86 एपाञाल्व्‌ तष गल गाष्छ 8 1९7९6.

श्मपराद्धारः शास्यन्ते यततः परे समाहिना भवेयुः

(प कृणपाः ९०३. पत्ट्मवषणद् {0 ए0पा लृण्पो , 8ञ\ कमात एषपप्ऽ€े फोर दुठप षो ऋटण्त्‌

लब्धवस्प्रानुलारेण कञ्चुकं निर्भित्सत | कोष- गुतरेण दत्तित

पाटा गृ [ष्णु पा'§ ९१९5

जीवतामिह नेत्राशि मृता उन्मीलयन्ति हि

ऋ0दल्ल्‌्ण, {नाणक छप {१6 7द९्‌8 वृह्ल्कृध्णण,

^ @ < तिऽल००व 1€2व5 ६० गपन्ल " 0016 116 ॥73}.९5 प्रासा\ " * 0111 ५१०६ (्णटाल्त्‌ १८० ५८ ५८१६

५९ [ला (रिज ५८ एष्यपल्तञल ५० वंट्०८\€ 09, 81

छतं छलायुवन्ि स्यात्‌

[अ ^

२४ दितोक्तिः।

अनृताञ्जायते ऽनुतम्‌ असत्यमेकं बहृन्धनुतानि जनयति ! निपेतेदजञ्चनाजाछे वजञ्चयन्हि सच्न्नरः} *”

दिप पणत्‌ जक्षपवेलतणढु 0्ालाऽ 28 {16 16.1९8 ५१ भा 975.

परकीयदुयशसुकरगामपव!दरच पापिष्ठ- तमम्‌)

06ीका1९९ 0९०}\९९ का €णटाणप.

ईंङत्तिः शतरुपुत्तेजयति

्ण्ला§ पाणण्९ [आ आला९९, इीष्‌0 7100,§ ४१८ 11019.

छ्गाधन्यः प्रचहन्त्यशब्दायमाना गाधाः पुनः शच्छयम(नाः प्रवहन्ति

लला कर्मे कछया ष्टु, पौ, 18977 0016 50 ८्वाछापाङ़ एदडल्टप्ाठ एला 11द6णा,

आरम्मल्पुरतः सम्थापविचारय यथाशक्ति। सवि चार्थवमारव्धं स्शक्तवा समापय

कनुप्फर्स्प्‌ तकण पमो त्णत्पध ॥*८ १९५ पाणप्म.

चरिचिमत्तिशुद्धञ्च दृप्येतारकीलभाषरोः।

= २९

ए0नजुषडठ पण 6 प्रटम्‌र, च्ल दुष ऽवद्ुड चट कए्ड ०८ 8 [णा

एल ऊण्णत दादयः वयते णप १] 50० १९ एल्ला दुल इति नावज्ञा सिंहस्याप्यन्ति दशति मशको हि “यो रघु मन्यते शुं श्रुवस्तस्य पराभवः |

10088 पष्ट लाप प्माऽ पठ, 80 प्ल) 10 106 10 कणप 28 {0 णपा 1.84

दवा चालयति लाङ्कलं पेम्णान्नस्य नरस्य न।

19० 9] ृ०प एकप 0 6 &००व्‌ क्षणत्‌ पो ॥€ 5०

सर्वदा चेष्टस्ब भद्रौ भवितु त्वञ्च तथा भविप्यति

100 ००४ ५०६6 णप वल्लः पारपा, वद्वा 11, पण पद्याः क्लः फा0प( इदप 1६

मा पत्रमावृधा श्रनधीत्य माच पिवेनल- मानिरीक्ष्य 70 ००४ च्‌] ण्य ८8०, अट्‌ २०४ &)] कणप 1097९, 26

1६४९ ००॥ 9] कणप छल्या, पणत्‌ चला १०६ शा ण्य [पण

मा कृषास्तत्घर्यं यच्छकतोपि मा व्ययय

~ दितक्तः 1

सर्व यद्धारय्ति मा विर्वसीरसरवं यच्छणोपि माच भाषिष्ठाः सर्वं यज्जनानि। ०५ भयो श्ण्व्‌ एष्ष्टभ्ल)],

सम्यक्कुरु समस्बग्लभस्व

109 ५४ णप छटा, क्षणत्‌ 16 द्माठ पु

कर्तव्यमथै कुरु भवतु यद्भवेत्‌

कभ 7101 णपा एर प्रा 3 छपा ४110फ 18 03६वै. धनुमाीं कपय यावच्छरो सहितः

17प४}८९ा)71689 14 217 ०६ 3[९८।२८1९§ #० §€6 ॥1€ १६११ क्षत ४1] 118 फणा]+§ दु दुष्टस्य कायांणि द््टुमत्तिपान मस्त्युपनेत्रम्‌ 1) प्षपलयाा१€85 धपा पणो एप [15 पव्‌ 1५९५४९8 ४९९७४ 30 015 700 पानेन मनुप्यत्तामपदहाय पशुत्वमवलम्ते जनः 1

पाला ९७8 18 एप ९९४ णि कोठ) रणा ६1८८8 का० 1784९९्व्‌

[९3

मद्यपानासप्रजायन्ते प्वौशि व्यसनानि हि

= ~~

दितोक्तिः १७

70 7०४ वर्श, प्रो (0-फण्छफ्र पा शृण एता १० 0- वध,

दवः कृते तन्न रक्ष्यं यत्करनुमदधेव शक्यते।

एण ००१ [6 लातव्‌ा०७ भा पञ दीष,

श्राशुकतो तु विनम्बेन प्रतीक्रारोऽधिक- फलाय भवति

{0 11९6, एप४ १० ००४ 11८ ४0 6४५

प्राणरक्षाषैममभ्यवहर मा चाभ्यवहारायैव जीव

एलः ०९८१४९६ कदलणफ॥ 656 कटदण्णणाश.

नरभ यत्नः कार्ये वा साध्यं वा काय॑मीहि- तम्‌ 1

एष्ण १९88९18 1९० 116 ६२६९॥८8 ऽणप्त॥

णृन्यभाश्डताडनान्महाञच्छव्द्‌ उत्पदघते

प्ण 25 श] एष्ु5 17 18546

सदेव त्वरमाणः स्वलनशीलः।

प) 109 प्पप्रलो। कृप्धेऽहे 15 एप्रप्वछ्प

छतिवेले प्रशसाऽपि भारायेव

दितोक्तिः !

एए ऽपात्‌ कृकर शचऽ एष्ट वरयत

11688. + [कप

छखतिस्वस्पोऽपि स्फ़लिङ्गो नित्तरां तमसि प्रकाशमावहति

एए 9 100 इ०्पा€्०७ 87€]९5 {0 {116 कृपप)08९,

मूर्खोऽपि संगतवाक्‌ कचित्‌

पिषला {0 8701116 2 ४06 प्णऽ0षप्र९§ 0 0ला8 38 ८0 १०7४ पाक.

परेषां व्य्नने हास्यमप्यनिष्टाय भवतिं

एण्य्‌ काण षा 105 06, कत्‌ 1781 106 पञ 16 फए४{९ा९त्‌.

सर्वं वस्तु कालमपेक्षते वै कालः प्रतीक्षणीयः।

एला प्राण 10१६8 [ पऽ॥८९ ६॥ छाणत्रालः 70018 1001868 ; 20104 ९१०९७ 167 3४ }०15 ९फ 7.

नीतिमन्यगरहे सवो वाज्द्धत्यात्मन्युपेत्तते णल्‌ (पम्पा 38 ४० 9९ एर्लातगा16 1 €णवपा्५6

धेर्येण सर्वा विपदो जेतव्याः।

रला पपत पाष द०ाञविटत्ड एला ०06 ९156 पणणत्‌ [1

उन्मत्तो मन्यते सवीनुन्मततान्पुरूपान्‌ भुषि।

=

ह्‌ताक्तः ४3

~~ ~ ~ -~- ~~ - ----~~

४९९०४ वीषु त्म क्च ऋ) कृष्मण७९ऽ ०० १९९१.

तरमास्किमपि नाशंसितव्यं यो वहु प्रति- जीति

एप९्‌९॥९8 {६५01768 0015, 80 6 15 8 16६ ०१९ ६८ पणा ००८ [दलता 1.

[ + काणाय [प्‌ [+व्‌

चिरन्तनोऽनुभके मूलानि प्रप्रोधयति।

येऽनुभवेऽपि नावबुध्यन्ते ते मूखैतमाः

एदप्र्ा16 वना६त68 &'6 16 © 0ि5† {0 16 1650-

नान्तिमप्रतिकाराखामादावेव तेवनम्‌ 2५९ {0 {408 प्ण ९०९5 ०, सेपुखीनविचारे सत्यं निष्ठृष्यंत

०८ प०्येऽ धत ण्ण कषक नाछा एण ०पषएहु कात्‌ णत्‌

अनुकूलवाक्यमनादृताचारर्च य॒नोवृद्धांरच उयामहयतति 70156 पाइ 878 056 90 छया छा 6३

प्रकाशश्चुभ्यो मिथ्यासुदुदो निक्ष्टतराः

,_ _---------- ~~~ {~ --~-~-_- ~

= + रितोक्तिः

एद्€ 1116 > पर्ल {5 पशा ८०८७६ 8 168 50५९ कप्‌ 01020९8} २४7

मूले सङ्कुचिता नदीव महती दरे कीतिनुणाम्‌

एकः {पा (णा धिह ९९०९,

विवादत्यवहारायावदृदरूरे वर्तेत तावदेव चिन्तय; |

1115/ १९८७6७१९ ताला त९अे१९.

सरासतादय येग्यततां ततोऽभिलपस्व

[र०प्राा§ &९ पाल फला 10१6 18 धात.

बाइुर्यं तच्च दोषाणां यत्र तर प्रेम दुर्बलम्‌

णध्लालाऽ ४16 116 फ0ाऽ॥, [णत्‌ 9 पिप.

मिध्यादलापिनो विदवासघातकेष्धमतमा भवन्ति

ववत एवत्र व्र एवदुऽ,

मिय्याप्रशंतिनो नोद्जेपु उयाप्रियन्ते

गस्तु एण्ड 1तिच्फवेर, एप्त ध्ोठ चप) एष्टुलाम छाप,

= 3

हेताक्तः 1

^ वधक 55 पो प्ट एवणप्रा, भला भा वटम्‌ 15 [लत्व नप्र वन्नाड "

"१.७ श्राप णपा 15 कल॑ प्रोक्ष 8 9015 ऽपे " मिथ्याप्रशंला भेत्रीमावहति सत्यवचमे तु शान्नवसुत्पादयति आलापगृहे चाटुवाक्‌ सत्याचारी गृहाहहिः। वालिदास्य सिमितब्दूयान्ध्रूभङ्गः स॒टुदां मतः॥ *

0०5 घाल धप ०5 7९गण€ 10 पथ.6 ६००१ ला (कण ण.

मखो; सदा छृतसेकस्पाः स्वमूैतास्थापन |

10015 दपत्‌ 008110६8 राला १८९ 1२१ कटाऽ पलो, मूला हठिनदच वेवादिकसमर्थेकान्‌ धनवतः कुर्वंन्ति 10015 १८ प०४ 19 16 ९००१ 1प९घ्वै दुर्मेधसरिच्छन्नसेशयाः करुमशक्याः। 64500 पणणा९ 70 प्रावेपा). सेमे जनं मेत्रीं नोत्पादयति 176 सा] 7 कण ठप ९, सणड्ुलः 23 पठ श]गु९१७९्‌ शटल

वह्धिरश्चिना शास्यनन रोपः सान्त्वयतेरूपा।

३२ रितोक्ति

01 णु १०६३ 6 एत्‌ पादा 16 क्प लाना ? श्मन्धस्य भार्या कस्य हेतोभरडनं कुयात्‌ णः 78त्‌ फण प5 वृह 68.78 वाधिधमवलम्बस्व उन्मत्तप्रलापे 20८6 क्ण) ९त्‌ {0ष्लमपत्व्‌ पूवप्रवोधितः पुैलन्नद्धः वरणहु९६ ०पटाऽ+ हिणो एङ एलप्रलापफलाषटु छपा ०प्ए, स्वरदोपान्समरन्पर कीयान्विस्मर णर कुट पपत फसा 8६४८९ काट कणप पपणर, गौण प्रापु ऽप) 1518 ४, ++ 101९ पषति वाद्रक्या(यायाभावाय यावच्छक्तो धनम- शेपय प्रा्तःकालीनः सूर्यौ यावदिनं तिष्ठति

पलादेऽ ओषण्पोत्‌ ४6 पचत्‌ एङ्‌ धल १९8, ०१०८ तष्टाय 0205 * प्ट 5 पाक लाच धी श्रल्ल्क्ततटता कट, वण 1६, पष [शाम (तट " छप्‌ छठ "पात्‌ 7० वेष्ट्य "पए पपौर काण्व व्टपै " [1

कर्थः परीक्ष्यते मित्रै वाक्यैः केवलैः कचित्‌

~

दितिः ३३

५“ सवै मित्रं यः साहाय्यं नानुकम्यां करोति मे।” ¢ कार्यहन ्रियै वाक्यं तृणप्रायं मते सताम्‌ 1”

एपलात्‌ञछा) भात्‌ (तणू 876 8 छषत्‌ ९लाऽ€ {ण 71 2०१०5.

4 सहाद सङ्खत खासतपरिहारः कुकम्परणाम्‌ 1 एला] प€ गवलया हष्०एऽ †7 अर्णाः 1 38

मैत्री कालाभिष्द्धया दृढतरा भवति

कणतप्रणए पाला $€ दका ९७8९5 पाशा ६0० पालौ वा8],68 1117 {00

अत्यन्त लालितो लक्ष्म्या मूर्खो भवति मानवः

णप कश्ठपरऽ ८४९ ४०1

जात्‌ 7€ऽणुप्त्षणो 15 धीष विश्ठणा्ट एाएरपतलाल्€े णातप्रा€ दपए [ला पयात्‌ फएणेवं प्रभा

+ 8गका€७ऽ एपञा716€8५ 15 धौल 9 ऽत्त्जात्‌ दाते पित्व प्प"

* प्र€ 02६ १०८5 पणं पलातन पाप णै त्ठापकरद्ना 111 प्ल.

शूरस्य देवमनुकुलम्‌ दृदुतंकल्पो विधेः प्रियः” श्रीः साहाेने हस्तं ददाति

दितोक्तिः। कारय साहसं प्रधानमग्रधानच्च 1" ^ साहसेन विहीनो यः कथं भाग्यं निन्दति »

एषणा पा ८९808 (016 छपा 78168, [ण पिपी छप शा7प्६७ छपरा 000पा§

पूवेपुरूपादायाति वेशनामाय सदाचारास्- तिष्ठा।

एणा पपरत्‌ल्षा९€ 6६66 ; पमण 06206 एप ९९, ~~ रः [ब्‌ वविवक्न शान्तः शान्लया समृाहः।

कपा, पए 1185 1 1८९) 6 1४6 एह 38 पपौ 10 1 ४ृकन्म,

यज्जातं तर्कयते तेन यदग्रे सेभविप्यति

णाप एष्व्‌ कषपवर्जलः ए५६ (णाप इजा ©,

गृह्यतां यत्किञ्चिदपि प्राप्तु शक्यतेऽदातुः सकाशात्‌

ष्णा कपष पट एष्य लपु) 15 ११६१९.

"पठ ¢ प्ट चपट एप्प एणणन्‌ज [5 १८३६१ ^ [धल पणत्‌ छप्लि ति~ परल [णा ८.१ [तन 3" तष्णु) 0113 पष्ट दण

ुदरवस्त॒भिमंहाराशिः।

हितो्तः ३५

विन्दभिः पथते द्रोणिः; |

स्वस्पन बहवारेण पयते धनमस्िका 1

एप [08 भाला९९ ाधा"§ (णाऽ) 15 1 पलि, उहा८€ ९1५९७ ल्जाञ्या(

मौने सम्मतिलक्षणम्‌ 1 मन ददाति सम्मतिम्‌ 1” दए 8 धपपडु कात थ्‌ः९ शुं, कव्‌ णा भधर] पतह 77 1615 एप, नरो दत्तप्रतिग्रादी ध्रुवं नरकमरनुते ©०१ ऽना8 1.710प्०&९ 10 1०, क्णणपाः {0 आंश८. ईदवरः श्रमस्य विनिमयेन ज्ञान साहसस्य प्रतिष्ठां ददाति

0005 91006 [छक कछ ]प्तत्‌ का 9 पा 18१९.

प्रभाद्वत प्ण वरतम ?

दैवमेव प्रजानाति कीटग्भार्या भविप्यति ^ भाग्याधीनो तरिवाहर्च वधक्चापि भवरेन्मृणाम्‌।

6००ब्‌ प्णाणत्‌ ९०० ण्व

चेतःशुद्धी स्वधिगम : |

~---*~-----+------~----

= दितोक्तिः।

७००६ कभ्ौप्प€, [8 # ९९ लणगा्टाड 18 णार पणि एण्लङ़ एल, पा तवत्पःठ [€ 2 शुतेला, इषम्‌ 01500 णि {116 8661887 0४ ९18

मधुकर इव सत्पकृतिमधु समाहरति समस्त- वस्तुभ्यः 1 मकषटकवदसत्परकतिभेरलं चूपयत्यतिमधुर- वस्तुभ्योऽपि ७१९९८ वांडद्मपणह अ5९5 शिण {00 प्रदम & 6पणल' ,

कणप कण्पात्‌ लणुरु नरश्वा श्लुः 16४ णपा इपकृधाः 16 1180# 0९

दुःखमयशनाद्रा्रौ सुनिद्रः स्वल्पभोजनः

तपर 11703 3४8८६] ३०त्‌ 20क्रइ वक्थ 10 1८१२७, ^ पला प्राल [0६ एना15 छण १६ ल्छगृलता एला " & ऽप्रयी] प८दत प्लोल५८७ ष्ट्व उठ "

शोकः परिएरीदचाश्युरू प्रवहति ^ पात्रीयस्य चोदरनास्पात्रं भवति शीतम्‌ ^ अश्रुणो हि कणेनापि शोकस्य महतः शमः। वाणो कवलो [्णता+ लप्ला

हानिमनुसन्धाय हानिपानने भव

~. ~

रितोक्तिः। ३७

प्लवन 15 70६ + शपस्व प्रा अलेरण९5ऽ 00168 व्पाधावनागते मूल्यं स्वास्यस्याववुभ्यते पि6 ६1९९8 {16९ फा10 &1ए९ 800

दिगुणं शीधरशनं स्यात्‌

6 18 रं 10 70 कपरा०७९, फ्ा0 18 00 ए156 10 का >

निरर्घकं तस्य प्राज्ञत्वं यो स्वपिपये प्राज्ञः।

९18 9 5186 शा 0 ६6600 ०१६६६३ ऽलो 10 शा भाला ऽ(९१८९७

सवीस्ववस्थाु सुखो मनीषी

एत पाण 10 कप शा पद्णइ ऋऋभा ०००९ 8८

नदा साधुवादान्‌ शून्ये साधुवादन्ददत्‌

प्रिह पप, णल्ठ्ठडडाि क्फ फ0ाा फक्‌

यस्मात्स्वे विभ्यति सतततमसौ सरतो भयं वहति

प्र 18 पत्‌ट्छवे 8 (णवः फोठ (णावा [प्ल

१९1० एदहटाञ परप्ापा [पाज "षप प्ण एर्ञजणााड तटञा्ड तात्‌ हिऽ 15 7016 [तषु भा 70\

एव विजयी येन विजिद्यात्मा वशीरूतः।

३८ दितोक्तिः।

“नृपतिः विषेण स्वालमन्येव प्रशास्ति यो

निृहवाति वे तत्र रागान्‌ कामान्‌ मयं तथा ॥'

6 38 2 पाडठाा6 पणठण पात्या ०6 त968 पशा 115 विपा 50 कगभणङ्‌ नः 6 प्रकु पातृशाओदणत्‌ [78 तकालः, श्षात 16 + 18 0८्वकृवा]6 दाति 7१08" प्रलण एलुएणण तव दण्डाः एद्ट्मा6 ्९यत्‌ 10 का 718१

मन्दभाग्योऽयं जनः यै कोऽपि तस्य देाषा- न्‌ स्पष्ट वक्तं साहसी भवतियेन निजं सेकं जानीयात्‌ कस्यापिसलमि भवितमर्हति यो यिक्षारक्षम उदिजते 1घक्ारात्‌

6 प्रा 01058 70 प्रत वप्ड४ 018 5 0९७, बन ९, १. भूस धमत्त यः स्वनन्र एव प्रयत धूलिना पट तराप जा दम हाल [लल्‌ प्प एप्ल्‌, चात चप, फलमज्जां भोक्तुभिच्छल्फलारस्थि चरोटयेत्नरः।

ऋण धप पला पता गाठ कुठ दात्‌ ऽत्ला। पा ६८ किला, 1 पणात्‌ तरत दपः पण, प्ानपटुाः 16 ५९१0 प्रा एल.

३९

एकेनाक्ष्णा परयति योऽप्यपरं निमीलति श्नाताप्यसौ यदि ममनमे विदवास्तभाजनः॥

पल काप फ० 18 धाद ४० पणय), 10} कपप भ]0 शापप्राद§ पणा 1६.

= 9 उदयागमनजः साह्‌(स्यकाय नैवालसस्य तु। प्ग्‌6 28 छपर छपा एण प्रा 0 1 श्ारोव परमं पुंसां विपत्काले ऽवलम्बनम्‌ प्6 एष एल] 16 दण्णलणा९त एो0 ०९6 फभप्रल 10०८0फ 707 [लदा यस्य णं चाटुकारं वा॒कनुमन।वदयकं ष्ट एव सः। [गृत्‌ऽ छपा एषं वर्प ्रगृ6 ऽप्टल्छपा 10 1116 211९1९4, १९1९8 1. योहि पीडितमनिरिचतसाहास्याशया समा- इवासयति ततसाहाय्यकरणमवानङ्गी- करोति प्र 0 [त्‌ऽ 778 प्०णलः {0 & दत्‌ 15 5प९ 10 1056 00४

[3 [> + १५

© 1 अशं वितीय मित्राय मित्रं वितते नाशयत्‌

~

प्रिह प्र0 1708 1107 10 0 ८मर्णलाः & 1176858 एक्षण०६ 0७7 39} 07 ००७

सोन वेत्ति दयां कर्तुं कथं प्राथैयेदयाम्‌। पठ क० षणा मण्य वण्ण15 पनाकणदु.

जानन्तीह ये किशचेततेपां शङ्का काचन कण वतक 10 60 लकु [लंड

प्च णार प्ध९8 0 8 पपत पाक्ष {10€ पाठ एप्स 0 एषा शाषहष्हटव्‌ प्टप,

महोयोगादपि जनाच्चिन्ता तस्थाधिका भवेत्‌। योन जानाति हि कथं स्वकालमतिवाह- येत्‌

प्ट क) 1९९३ 7 & 10पऽ€ 1888 पीप्रऽ† 101 प्राप्छफ्त 81016.

बसन काचस्य भवने पापाश्‌ `तच्ेषिहुषः

पए& 17९९5 एङ प्द्वाट४्‌ प्रटव€ण¢ 183 [प्रप ालैाल्व्‌ 1६९.

श्ौपयेर्जीवितं यस्य दुःखां तस्य जीत्रितम्‌।

फ९ फ्‌० 08515४8 प्ा€ ल.प्व्‌ ऋ] प्रापिट 1 प्रठ

३५९९ 2 धाणरला तिप) पट हुतो मणात्‌ 7८ पमा ४८ पट चठ लप ठप पठ

|

9, [9 सहायका हं दुटाना काल ऽचुशाकमाप्नुयत्‌ |

“यो रक्षति वधादस्युमादौ तस्य भिरदिदेत्‌। °

प९ ए10 प्लवा वण ऽत्ललाङ्‌ फण पा. ऽशु 1६8 81] +€ हषा ॥€ प्ल

एप प्ल वला०त, एप एतत्‌ पट प्रोला्मा » १७१,

पापानुष्टानसमा निभतं चिन्तापि पापानाम्‌। दण्डयन्ति नराः का्थुमीगः पापस्य चिन्तनम्‌।

प्र १10 ९९5 #6€ एलः छो लिट {टणृलप- प्राला{ ९००तृएलऽ 115 पण कद,

यः स्वाभाविकीमुग्रतां निगृहीतवानच्‌ स्र म- हान्ते शब्ु पराजितवान्‌

पए 9110 ८९, (0 {लप क्ल, 18 प्राण6 पा, षि 1४1१15९].

परास्ासयपितु बाज्छनितरां त्रस्यति स्वयम्‌|

[णाल 15 (1८ ४८७६ णार

सत्यमकेचमः पन्या

०) 15 पे पणा वृष्ट {५

श्याशा विनिद्धः स्वप्नो दि

हितोक्तिः।

पणफटषटः क्बृष्ट्त कए कृतम, इएणात्‌ पणौ 06शाऽ€ 116 0 प्रध 9 1176 0 प्ण)]€.

५. [तह ऽना ठरला तपाप्रऽ दुप्टवः एत '

५6 1116 जाऽ २11 एण पाट्‌ पफिञरु णाा८ 1०१ ८३516 ५३11"

अत्यत्नेतेरपि वलं दीनानासुपेक्ष्यताम्‌ ^ महत; शकटस्थापि परीवत्तौखलेएटकात्‌ |

% दुगैभित्तिपातेऽन्तिमाघातोऽस्पेन मृषकेणापि क्रियते " पण पपप्रलो कं पपुप्डा€८ भपत्‌ वकृत 18 50१1९- 10पत्व्‌ ल्णपा.

^ गप प्रोठञटा लप्डाछप), +शौ५ ०1 56186 त4ती 20115" कल्प `

कियत्यनीत्तिदुराचारता प्रययानुमोदिता भवेत्‌ “५ सा राक्षसी भथा या मातं हरति वैश्ाचश्चा- चारो यया1

द्‌ छता कर्ल्छ्प्लछताषड्टु एतत {० १० पक [ आष्न्याति व० गऽ

उपदेदयं तदन्यस्य कन्तन्यमात्मनश्च यत्‌

१० रणैः ठार वकु ये 50 प्याटस्ट्णृंगणषफ]क प१९- पर] ४प्रव्‌ फतद्ल्छ्ञः 3 ९१ एण 112, 2५ 1

-------~----------

हदितोक्तिः 1 एा1€ हटल्प८छऽ छाव्छपलाऽ अपा ९७७ णत्‌. चछाचारः प्रशमोपेतः सङ्कट्पदच दृढो ऽनयोः